بایگانی‌های امیرمهدی یوسفی، متخصص روان درمانی و روان شناس بالینی، ازدواج سفید،ایران، فرهنگ غرب،بنیان خانواده، بدون تعهد،تجاوز سفید - پایگاه خبری مژده خبر
ازدواج سفید یا تجاوز توافقی؟! روابط نامشروع بدون تعهد! 16 بهمن 1401

ازدواج سفید یا تجاوز توافقی؟! روابط نامشروع بدون تعهد!

مژده خبر- امیرمهدی یوسفی متخصص روان درمانی و روان شناس بالینی درباره ازدواج سفید درایران گفت: ازدواج سفید برای فرهنگ غرب است. فرهنگ جوامع غربی با فرهنگ جامعه ایران متفاوت است. همچنین بنیان خانواده در جوامع غربی به شکل بنیا‌ن‌های جامعه سنتی ایران نیست. زمانی که در ازدواج این بنیان‌ها نباشد روابط خارج از چهارچوب قرار می‌گیرد و در فرهنگ ما جایگاهی ندارد و پذیرفته نمی‌شود.