عکس یادبوداز راست به چپ ؛ بیت اله نوریان ، زنده یادغلامی ، زنده یادحیدرتقوایی ، عبدالکریم لطفی تیرماه۱۳۶۵سالروزنبردکربلای یک وآزادسازی “مهران” ، ارتفاعات “قلاویزان” و ۱۷۵کیلومتراراضی اشغالی بامجاهدت فرزندان ایران لشکربه لشکرگردان به گردان آماده بودیم درمرزِمهران تانک وموشک وتوپ وزره پوش کماندوهای آرپی جی به دوش لشکر”بیست وهفت” پیاده شیرانِ نبرد  همه  آماده […]

عکس یادبوداز راست به چپ ؛
بیت اله نوریان ، زنده یادغلامی ، زنده یادحیدرتقوایی ، عبدالکریم لطفی

تیرماه۱۳۶۵سالروزنبردکربلای یک وآزادسازی “مهران” ، ارتفاعات “قلاویزان” و ۱۷۵کیلومتراراضی اشغالی بامجاهدت فرزندان ایران

لشکربه لشکرگردان به گردان
آماده بودیم درمرزِمهران

تانک وموشک وتوپ وزره پوش
کماندوهای آرپی جی به دوش

لشکر”بیست وهفت” پیاده
شیرانِ نبرد  همه  آماده

سپاه بیست و پنجِ “کربلا”
مردانِ چهل و یکِ “ثارالله”

تیپ یازدهِ حضرت “امیر”
گروهانهای “مُسلمِ” دلیر

از “قلاویزان” تا “فرخ آباد”
“شیارِ سوخته” تا”هُرمزآباد”

“فیروزآباد” و “قلعه ی کهن”
نبردِسخت و جنگ تن به تن

محورِ “امام زاده سیدحسن”
“درّاجی”و پاسگاههای وطن

“جاده” یِ مرزِمهران دهلران
رهاگردید ازچنگِ دژخیمان

زره پوشانِ سپاه اسلام
به آتش کشیدارتش صدام

منهدم کردند چهل گردانش
نشان گرفتند جانِ بی جانش

“یازدهم تیرِسالِ شصت وپنج”
آزادنمودیم “مهرانِ” در رنج

خونین شهرِ عشق شهرِ”مهران” است
معراج سرخ وقلب ایران است

هزاران لاله درآن پرپرشد
بی دست وپاوبی تن و سرشد

مهران حاصل هزاران رنج است
خاک دیارش طلاو گنج است
🔹🔻🔹🔻
🖌شاعر؛بیت اله نوریان۱۰تیر۱۴۰۱

  • منبع خبر : مژده خبر