مژده خبر_ چند نکته‌خاص پیرامون واکسن‌کرونا دراین مطلب راباهم می خوانیم.

۱️⃣ واکسیناسیون عمومی تصمیم رسمی و قطعی نظام است و تمام ظرفیت حاکمیت در پی تحقق عملی کردن آن است. قطعا اکثریت غالب مردم نیز از این تصمیم حمایت میکنند و در فرایند آن در حال مشارکت هستند.

🔸 برای مجاب کردن اقلیت کوچکی که بر اثر تبلیغات سوء برخی جریانات از واکسینه شدن ابا دارند نیز برنامه های مدونی از طرف حاکمیت طراحی و در حال اجرا است که در طول چند ماه آتی نیز آنان در این فرایند شرکت خواهند کرد.

۲️⃣ در حال حاضر جریان مخالف واکسن به چند دسته تقسیم شده است و این انشقاق نشان دهنده آغاز شکست سناریوی طراحی شده سرویس های خارجی در این حوزه است:

🔸 گروه اول
از مخالفین واکسن، با کلیت واکسن موافق اما مخالف واکسیناسیون عمومی هستند
🔸 گروه دوم
از مخالفین واکسن، با واکسن های ایرانی و برخی از واکسن های وارداتی موافق هستند اما مخالفتشان با واردات واکسن آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی هست بعلاوه مخالف واکسیناسیون عمومی هستند
🔸 گروه سوم
مخالفین واکسن، صرفا موافق واکسن ایرانی است اما با واکسن های وارداتی و واکسیناسیون عمومی مخالف هستند
🔸 گروه چهارم
نیز با کلیت واکسن مخالف است

🔹نقطه اشتراک هر چهار گروه مخالف در واکسیناسیون عمومی است که البته آنان به واکسیناسیون اجباری از آن نام میبرند.
🔹عمده مخالفین شامل سه گروه اول است که اغلب آنان نیز واکسن برکت را قبول دارند و اکثرا در حال تزریق آن هستند
🔹گروه چهارم در میان مخالفین واکسن که دارای تفکرات و رفتارهای افراطی در این باب هستند در اقلیت قرار گرفته اند و روز به روز از میزان طرفدارانش کاسته میشود

۳️⃣ در حوزه عملکرد رسانه ای بخشی از فعالین مخالف واکسن ( بخصوص گروه چهارم) چند نکته حائز اهمیت است:

🔸 بسیاری از ادعاهای آنان جعلی، دروغ پردازی، شایعه سازی، تحریف و قلب واقعیت است
🔸 بسیاری از اسناد مورد ادعایی آن فاقد سندیت قطعی و علمی است
🔸 به نظرات به ظاهر کارشناسی شده آنان نیز انتقادات جدی وارد است
🔸 شاکله رفتار آنان در جهت تضعیف حاکمیت، زیر سوال بردن نهادهای رسمی نظام، تحریف مبانی ولایت فقیه و تضعیف جایگاه امام جامعه است که همین موضوع نشان دهنده سوار بودن سرویس های بیگانه در رویه عملی آنان است
🔸 رویه افراطی و معاند گونه این بخش از مخالفین، آهسته آهسته به سمت امنیتی کردن فضای عمومی پیش میرود که طبیعتا باید شاهد برخوردهای امنیتی و قضائی با آنان باشیم.

۴️⃣ در جریان مخالفین واکسن از حیث بدنه نخبگانی و اجتماعی نیز شاهد چند موضوع مهم هستیم:

🔸علی رغم یدک کشیدن نام اسلامی حمایت و پشتیبانی هیچ یک از مراجع عظام، علما و اساتید برجسته را با خود ندارند.
🔸قاطبه روحانیون و طلاب حوزوی از آنان حمایت نکرده اند
🔸قاطبه نخبگان دانشگاهی و دانشجویان و فرهیختگان نیز در کنار این گروه اقلیت قرار ندارند.
🔸به جز تعداد انگشت شماری از پزشکان، اکثریت مطلق جامعه پزشکی و متخصصین آن نیز نه تنها از کلیات حرف آنان بلکه حتی از اسناد ادعایی آنان حمایت و پشتیبانی نکرده اند.
🔸 بسیاری از اساتید حاذق طب مکمل نیز در مقابل ادعاهای این جریان قرار گرفته اند

🔹 آیا برای طرفداران این جریان، عدم حمایت و پشتیبانی اکثریت مطلق مراجع و نخبگان و متخصصین گواه خطا بودن ادعاهای فعالین این جریان نیست؟!

🔸 دیر یا زود مشت باطل این جریان برای طرفدارانش و عامه مردم باز خواهد شد و کسانی که به باور ادعاهای اینان از زدن واکسن خودداری کرده بودند صرفا سلامت خود را به خطر انداخته اند و در نهایت با چند ماه تاخیر اقدام به زدن واکسن خواهند نمود.

 

  • نویسنده : عمار
  • منبع خبر : مژده خبر