مژده خبر- دراین مطلب به اعتقادات همه ی ادیان که در آمدن منجی آخرالزمان اشتراک نظر دارند می پردازیم که از نگاه آنان همانند ما معتقدند او می آبد.و....


او می آید….
….شریران منقطع خواهند شد واما منتظران خداوند،وارث زمین خواهند شد. هان! بعداز اندکی زمانی شریر نخواهد بود.
درمکانش تأمل خواهی کرد ونخواهی بود واما حلیمان وارث زمین خواهند شد….ومیراث آنها خواهد بود تا ابد الاباد.(۱)
…ونهالی از تنه یسی بیرون آمده و شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خدا براوقرارخواهد گرفت.
… مسکینان رابه عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین را به راستی حکم خواهد کرد.وپلنگ بابزغاله وگوساله وشیر پرواری با هم وطفل کوچک آنها را خواهد راند.درتمامی کوه مقدس مس،ضرری نخواهند کرد، زیرا که جهان از معرفت خدا پر خواهد شد……(۲)
کمرهای خودرا بسته ، چراغ های خود را افروخته بدارید…وشما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند که چه هنگام از عروسی مراجعت می کند تاهر وقت که آید ودر را بکوبد بی درنگ برای او باز کنند…
خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد…پس شما نیز مستعد باشید.زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید….(۳)

لشکر اهریمنان باید باایزدان دائم در روی خاکدان محاربه وکشمکش دارند و غالباً پیروزی با اهریمنان باشد اما نه بطوری که ایزدان را محو ومنقرض سازند.چه در هنگام تنگی از جانب « اورمزد» که خدای آسمان است به ایزدان که فرزندان اویند یاری می رسد و محاربه ایشان ۹هزار سال طول می کشد. آن گاه پیروزی بزرگ از آن ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند وتمام اقتدار اهریمنان در زمین است.ودرآسمان راه ندارند…
بعداز پیروزی ایزدان و بر انداختن تبار اهریمنان، عالم کیهان به سعادت اصلی خویش رسیده وبنی آدم بر تخت نیکبختی خواهند نشست.(۴)
… پادشاهی و دولت دنیا به سید خلایق دو جهان «کشن»بزرگوار تمام شود.
وی کسی است که بر کوه های مشرق و مغرب دنیا حکم براند وفرمان دهد و بر ابرها سوار شود، فرشتگان کارکنان او باشند.وجن وانس در خدمت او شوند واز سودان که زیرخط استوا ست تا ارض تسعین که زیر قطب شمال است و ماوراء بحار را صاحب شود ودین خدا یک دین شود ودین خدا زنده گردد ونام او ایستاده باشد وخداشناس باشد….(۵)
پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخر الزمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد ونام او «منصور»باشد.وتمام عالم بگیرد و به دین خود آورد و همه کس را از مؤمن وکافر بشناسد.وهر چه از خدا خواهد،برآید….. (۶)
اسیر تو…
ما که اسیر وتشنه کام توائیم
عاشق تو و مجنون راه توائیم
نه مجنون، دیوانه ی خال توائیم
نه دیوانه،که گرفتار توائیم
طلوع کن و بیا از شرق
دل ما شکسته شد از درد
درد غربت و بی کسی دل ها
همه را کشته ای باوفا
بیا ای پایان انتظار منتظران
بیا ای بهار بی خزان عاشقان
بیا ای مرحم درد های بی صدا
بیا ای جلوه گر حق ویار خدا
بیا ای پرچم سرخ شه کرببلا
که خدا قاضی است در دادگاه زهرا
باسوز جگر عمار!گوید:
بیاای مهدی زهرا؛محبوبم….(۷)

دیده بگشا!

« ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین»(۸)
اوخواهد آمد.
رونوشت ها:
۱-زبورداوود(ع) ، عهد عتیق،کتاب مزامیر
۲- تورات اشعیاء نبی، فصل ۱۱, بندهای ۱۰-۱.
۳- انجیل لوقا، فصل ۱۲.
۴- جاماسب نامه
۵- شاکمونی،کتاب مقدس هندوان.
۶-بخش هایی از کتاب مقدس زرتشت.
۷- عمار نام مستعار شاعر و نویسنده این مقاله است.
۸- قرآن کریم،سوره مبارکه قصص،آیه ۵.

  • نویسنده : جعفر جعفری سردبیر مژده خبر
  • منبع خبر : مژده خبر