مژده خبر_✍جوان به پنج تربیت نیاز دارد و علے اڪبر مظهر این پنج تربیت است.

 

۱⃣تربےت دینے : خداشناسے، اهمیت ارتباط باخدا و اهل بیت را باید به جوان آموزش داد و رسول خدا(ص) روے این موضوع خیلے سرمایه گذارے مے ڪرد. این تربیت آنقدر مهم است ڪه حتے اگر پدر و مادر خلاف آن را گفتند، نباید پذیرفت. افرادی مے گویند نماز تڪرارے است و روزے ۵ بار باید خوانده شود و این ڪار خسته ڪننده است. باید دانست ڪه زندگے انسان تڪرار است از خوردن، غذا درست ڪردن، خوابیدن و مدرسه رفتن و … همه تڪرارے هستند و با تڪرار است ڪه زندگے جریان پیدا مے ڪند.

۲⃣تربےت اخلاقے : آموزش مسائل اخلاقے به فرزندان از جمله صداقت و راستگویے و دورے از غیبت و دروغ از مواردے است باید دورے شود. تربیت بچه ها آنچه ڪه ما دلمان میخواهد نمے شود بلڪه آن چه ڪه هستیم، مے شوند.

۳⃣تربےت اجتماعے : متاسفانه آمارے ڪه روانشناسان مے دهند نشان از رشد درون گرایے در جوانان است ڪه یک مشڪل جدے است و در آینده بعد از ازدواجشان به مشڪل برمے خورند. انفاق، صدقه، مشارڪت در ڪارهاے عام المنفعه، صله رحم، ملاقات مریض و … از عوامل رشد اجتماعے جوانان و ڪودڪان است.

۴⃣تربےت علمے: این تربیت از اصولے است ڪه باید رعایت شود و در علم نیز اولویت سنجے باید ڪرد.علمی ڪه به درد زندگے جوان بخورد. از شبهه نترسید بلڪه از در شبهه ماندن بترسید. و سعے ڪنید همیشه با یک آدم دینے در ارتباط باشید.

۵⃣تربےت سیاسے : نظام ولایت فقیه یک نظام سیاسے نیست بلڪه یک نظام دینے است و امام خمینی(ره) آمد و یک حڪومت دینے را تشڪیل داد و جوانان باید به این موضوع آگاه باشند. دین دارے از سیاست جدا نیست چرا ڪه تمامے امامان و معصومین ما به دلیل سیاسے بودنشان به شهادت رسیدند. حضرت علے اڪبر مظهر تربیت دینے، اخلاقے، اجتماعے، علمے و سیاسے بود و آینه تمام نماے پیغمبر(ص) بود.

میلاد حضرت‌ علی‌ اکبر (ع)
و روز جوان بر همگان مبارک .

  • منبع خبر : مژده خبر