مژده خبر_پنجگانه تحقق «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها»مطلبی ازسرکارخانم دکترنصیری کارشناس رسانه است.که در این یادداشت ذکرشده نبارنقشه ی راه رانبایدشعاری کرد.

✍معصومه نصیری_کارشناس رسانه

۱۴۰۰ را با امید و ایمان مضاعف آغاز کرده ایم، آغازی که به رسم هر سال با ترسیم نقشه راه برای یکسال پیش رو توسط سکاندار کشور، همراه شده است.

نکته مهم در فهم این نامگذاری ها، درک تفاوت میان ترسیم افقِ مبتنی بر شناسایی مسأله اصلی کشور و اعلام آن، و تقلیل نقشه راه به شعار، است.

امسال و در شرایط کنونی کشور، به نظر می رسد توجه به چند نکته در تحقق این نقشه راه دارای اهمیت است و باید مصداق این مصرع شعر شویم که ز عمل کار برآید:

۱: نهادها، سازمان ها و دستگاه‌ها به جای چاپ بنر، نصب بیلبورد و برگزاری همایش و توجه نمادین به این مقوله، برنامه اجرایی خود را برای تحقق «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» با همان سرعتِ چاپ بنر و برگزاری همایش، ارائه دهند.

۲: نهادهای ناظر بر تحقق برنامه ها و قوانین نظارت داشته باشند. برخی از موانع در نبود ناظران ایجاد می شوند و مجال ریشه دار شدن پیدا میکنند.

۳: رسانه ها بیش از همیشه بازوی تحقق این نقشه راه هستند. رسانه در بعد تولید باید در برآیندِ فعالیت، امید به رونق و امنیت در این بخش را تقویت کرده و ضمن ایفای نقش پشتیبانی از برنامه ها نزد افکار عمومی و با پیوست دقیق، موانع را تشریح، مانع تراشان را معرفی و تسهیل کنندگان را تشویق کنند. در عصر حاضر هیچ برنامه و نقشه راهی بدون پیوست رسانه‌ایِ مبتنی بر مطالبه گری و شفافیت در اطلاع رسانی، قابلیت موفقیت در تحقق را ندارد. این پیوست، باید با محوریت مطالبه گری جدی با رویکرد حفظ منافع ملی و نفع رسانی به مردم همراه باشد.

۴: تحقق نقشه راه ۱۴۰۰ به مدیرانی نیاز دارد که مقطعی، حزبی، جریانی و محدود به مسائل ننگرند و نگاهی افق گشا داشته باشند؛ مدیرانی که قوانین پشتیبانی کننده از تولید وضع کرده، موانع را برطرف کنند و مجریانی که با نگاه و باور_توان_داخلی، تمام عزم خود را برای تحقق این مهم به کار گیرند.

۵: نقش مردم در این مسیر بسیار دارای اهمیت است. مردم امروز از دو منظر می توانند در تحقق این نقشه راه ایفای نقش کنند. شرایط مطالبه و نظارت بر تحقق وعده ها با استفاده از ابزارهای نوین امروز بیش از هر زمانی فراهم است. در گام مهمتر، توجه به تولید داخل میتواند ضمن حمایت و پشتیبانی از تولید، در نهایت منجر به رفع موانع نیز شود که تجربه نشان داده، نقص ها از این مسیر رفع شده است.

✅این پنجگانه اولیات و بدیهیات تحقق یک نقشه راه در گام نخست هستند که در گام های بعد، با پیوند نظرات نخبگانی، به یکسال محدود نشده و به عنوان قطعه مهمی از پازل پیشرفت و تحقق ایران قوی همواره مورد توجه قرار گرفته و به فرهنگ تبدیل خواهد شد.

  • نویسنده : دکتر معصومه نصیری کارشناس رسانه
  • منبع خبر : مژده خبر