مژده خبر- ازشروع این طرح جمعا یک هزارو۶۰۶ مورد بازدید و پایش دمای سازمان ها و نهادهای دولتی، مدارس،مساجد و حسینیه های سطح استان کرمانشاه به عمل آمده است. 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز گاز استان کرمانشاه،ناصرحسینی سرپرست گاز استان در رابطه باطرح پایش دمای ادارات وسازمان های دولتی  وعمومی دراستان اظهار کرد:بمنظور مصرف بهینه گاز وبا تلاش و زحمات مستمر ۲۶ اکیپ بازرسی شرکت گاز استان کرمانشاه،از شروع این طرح از تاریخ ۱۳ آذرماه تا کنون جمعاً یک هزار و ۶۰۶ موردبازدید و پایش دمای نهادهای دولتی،مدارس،مساجد وحسینیه های سطح استان کرمانشاه بعمل آمده است.
وی افزود:اکیپ های بازرسی گاز استان بصورت روزانه وایام تعطیل درتمای شهرهای استان ازادارات و سازمان های دولتی بازدید و در جریان پایش های انجام گرفته تاکنون به ۷۵ نهاد دولتی وعمومی بعلت عمل نکردن به بخشنامه های ابلاغی شرکت گاز در خصوص رعایت دمای ۱۸درجه سانتیگراد در فضای ادارات اخطارداده شده است.
حسینی بابیان اینکه درجریان این بازرسی ها ۱۱ مورد ممانعت ازورود اکیپ های شرکت گاز رخ داده، که در صورت تکرار باآنهابرخوردخواهدشد،اعلام کرد: تاکنون گاز ۱۰ سازمان بدلیل عدم توجه به اخطارها،قطع گردیده است.
وی در پایان یادآوری نمود تمای نهادها و سازمان های دولتی می بایست بمنظور رعایت مصرف بهینه سیستم های گرمایی را یک ساعت قبل از شروع ساعات اداری روشن و یک ساعت قبل از پایان وقت اداری خاموش نمایند درایام تعطیل نیز تمامی سیستم های گرمایشی را خاموش نمایند.