مژده خبر- ساکنان شهرک های پرجمعیت دولت آباد،مسکن مهر واسلامیه کرمانشاه نگران ایجاد گرم خانه افراد کارتن خواب،معتادان پرخطر وبی خانمان درجوار محل زندگی شان ونیز تبعات ناشی از آن هستند.و....

دغدغه‌ ی شهروندان کرمانشاهی ساکن دولت آباد،مسکن مهر واسلامیه

شهرک دولت آباد ازشهرک قدیمی کرمانشاه است، و دارای جمعیت زیادی است باتنوع مذاهب مختلف اهل تسنن،اهل حق ونیز شیعه که در کنارهم باوحدت ونوع دوستی زندگی می کنند.
اما واقعیت این است، که از لحاظ امکانات رفاهی وخدمات شهری نسبت به دیگر مناطق کرمانشاه کمتر برخوردار است. وبسیارموردکم لطفی مسئولین استان و شهر ی قرار گرفته است و متاسفانه از دلایل دیگرآن عدم مطالبه گری وبی تفاوتی ساکنان این منطقه بوده و هست.
واماشهروندان ساکن در مسکن مهر،اسلامیه دولت آباد می گویند معضلی بزرگ تر درآینده نصیب شان می شود وآن، این است که فرماندار ی وشهرداری قصد دارند کارتن خواب ها،افرادبی خانمان و معتادان پرخطر سطح شهر را دریکی از استادیوم های ورزشی شب‌ها جمع آوری کرده وجادهد.
یک شهروند می گوید: این طرح که ازآن به عنوان گرم خانه نام می برند فی النفسه خوب است ،اماچرابایدچنین طرحی درجایی پرجمعیت نزدیک محل سکونت مردم ومدارس و….اجرا شود. دیگر شهروندان هم توجیه مسئولین در این مورد را خواستار شدند.
درصورت تحقق این برنامه ،افراد کارتن خواب،معتادان پرخطر و……ازغروب وارداستادیوم چند منظوره منطقه شده ،شب رادرآنجاسپری کرده و صبح زود ازآن خارج می شوند.
عیب طرح اینجا شروع می شود که سبب تجمع ول گردان و معتادان وبی خانمان هادرسطح منطقه می شود و آسیب های اجتماعی وناهنجاری های جدیدی را نصیب مردم کم برخوردار منطقه می کند که جبران ناپذیر است.
حال مردم می‌خواهند تادیرنشده مسئولین کاری کنندازاجرای طرح جلوگیری بشودواجازه ی ایجاد چنین مکانی را ندهند.
لازم به ذکر است این چنین مکان هاوطرح هایی باید خارج از مناطق مسکونی شکل گیرد.این رسانه به عنوان نماینده مردم ،منتظرپاسخگویی مسئولین ذی ربط می ماند.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر