برگی دیگر از تاریخ سیاه پهلوی را هرچند کوتاه اماتاسف بارورقت انگیز باهم ورق می‌زنیم و.....

مژده خبر- یک روز که که #فرح برای اسکی به #سوئیس رفته بود، دو نفر اسکی باز به صورتی خطر ناک به سمت او می آیند، یکی از محافظان گارد جانفشانی کرده و خود را جلو می اندازد تا فرح آسیب نبیند و پای خودش میشکند، ولی فرح بی توجه به آن محافظ به #اسکی خود ادامه میدهد و او را در برف رها میکند، یکی از اسکی بازهای محلی وقتی که میبیند آن محافظ گارد در برف افتاده با بیسیم خبر میدهد و او را به بیمارستان می رسانند، فردای آن روز فرح میپرسد: از اون یارو #خر خبر دارید؟*
*اطرافیان با خنده میگویند کدام یارو؟ فرح جواب میدهد:آن یارو گاردی که دیروز مثل خر در برف افتاده بود.*

*📚 منبع: کتاب محافظ شاه /نوشته علی شهبازی(محافظ شاه تا لحظه مرگ) /صفحه ۲۰۶*