مژده خبر- صف روغن واستقبال شدید مردم همچنان در استان وبلکه سراسر ایران ادامه دارد.تادرمیان بی تدبیری های مدیران بی خیال صنعت،معدن و تجارت وناظرین مربوطه دولت تبخیر امید،کروناهم جدی گرفته نشود پس جان مردم برای مسئولان چندان مهم نیست .وبایدمنتظر التماس های وزیرالتماسی بهداشت باشیم که متاسفانه چندان هم مورد توجه قرار نگرفته ونمی گیرد. مقصر واقعی این تراژدی پرغصه کیست؟ حتماً از نگاه مسئولان بی خیال مردم نگون بختند که فقط موقع انتخابات به دردشان می خورند.ودیگرهیچ!!!!!!!!
  • نویسنده : عمار
  • منبع خبر : مژده خبر