مژده خبر-قدر غدیر عنوان شعری از مجید بختیاری (مجد) در آستانه‌ی عید سعید غدیر است که تقدیم همه ی عاشقان ولایت و امامت می شود.

 

گـــر غـــدیــــر را قـــدر می دانستــیم

ناکــــسان را مـــا کســـــی نمیدانستیم
گر غـدیـر را پــــاس مـی داشـتـیـــــــم
هرگز شب گل را در خاک‌نمی گذاشــتم
گر می دانســـتیم غدیـــر چــــیـــســـت
نمی گفتند امیرالمومــــنــــین کیســــت
گر فراموش نــکرده بودیــــم غدیـــر را
اینهمه جنگ و خونــریزی نمیــــشدبر پا
آنانکه غدیر را قـــدر نــــدانســــتـــنــــد
گرفتار هزاران نیرنگ و بــــلا هـــســتند
فرمود به محـمد خـــــدای مـــــهـــــربان
گو وگفت کیــــســــت جانشینـــــشــــان
هرکس آن روز بــود در غــــدیــــر خــــم
نباید راه و رســم اسلــــام را مــیکرد گم
با تاسف پرچـمی که دست منافقان است
بر آن‌نام‌خدا و رســـول نقش بسته است
ترس دارد هر مســلمانی ببـــیــــند آن را
گوید پرچــــمـــدارش می کـــشــــد مارا
از بس مسلمان و غیر مـــســـلمان کشتند
با اسم دین آبـــــروی دیـــــن را بردنـــــد
عده ای که در غدیر شنیدند کتمان کردند
آن جمع نادان پشــــت به قرآن کــــــردند
عده ای هم شنیدند و آمدند و گفـــتنــــد
بسیاری پیام را با جــان و دل پذیرفتنـــد
افسوس عده ای از ایــــــن ناکــــســــــان
قبول داشتند اما شدند اسیر نفسشـــــان
جشن می گیرند و آذین می بـــنــــدنــــد
روز بعد جیب مــردم را خالی می کننـــد
یاعلی مظلوم تر از تـو هــــســـــت کـسی
با نام تو می برند هرچه باشددست کسی
یک گروه عـظیم دیگـــــری هـــســــــــتند
با جـــــان و دل عاشـــــــق تو هســـــــتند
سنی وشیعه و مسیحی و ســــــایر ادیان
گویند سرو جانم فــــــدای امیرمــــــونان
زلف خـود را گــــره زدند به زلـــــــف علی
پذیرفتند ولایـــــــت عـــــلی و اولاد علی
ای کاش همـچو روز تاسوعا و عاشــــورا
پاس می داشتیم روز عید غدیـــر خم را

شاعر: مجید بختیاری
(مجد)

  • منبع خبر : مژده خبر