مژده خبر-دومین شعردرآدینه ای دیگردرفراق یار از جعفر جعفری تقدیم نگاه مهریان منتظران قائم آل محمد (عج) می شود.

جمعه
زمان در عمق مکان از اشاره مستغنی است
و
شاهراه تکامل به سوی یک معنی است
وگل
به شدت احساس زندگی درماست
زیاد خفته ی ایام
امید یک جمعه است
که در آن
آسمان به زمین فخر گریه بفروشد
وشاخه ای
زعدالت بلند بالا چیست؟
زعرش خانه دلها
خبر دهد گل را
در آن زمان نه صدف نی پیاله خالی نیست
شراب ریخته در رودها و
مروارید بجای ریگ پراکنده است در دنیا
خبر زحادثه ای می دهم ترا بشنو
که یک نفر
ز پس ابر نوبهار
می آید

  • نویسنده : جعفرجعفری
  • منبع خبر : مژده خبر