مژده خبر_این یادداشت،حکایت کوتاهی است از پاکدستی،امانتداری،وظیفه شناسی راننده‌ای که درعصر اختلاس،وغارت بیت المال توسط مسئولین خائن و حرام خور، باوجود مشکلات فراوان وجدانی پاک دارند وبارقه های امید وانسانیت رابه یاد مان می اورد.

راننده ی امانت‌دار وایثارگرکرمانشاهی را بشناسیم
دریکی از روزهای سردوبارانی بهمن ماه سال‌جاری بود که راننده ی ایثارگروخوش برخورد ساکن مسکن مهر دولت آباد متوجه می شود،که یک کیف زنانه داخل تاکسی اش جامانده وبسیارناراحت است که چه کندتااین کیف رابه صاحبش برساند.بعدازنیم ساعت صدای زنگ تلفن همراهی از داخل کیف به صدادرمی آبد وباتردید آنرا بر می دارد وخانمی باصدایی لرزان و همراه با گریه می گه آقاتوراخداکرایه ات رابامژدگانی بهت می دم کیفم رابه آدرسی که میگم بیار
وبلافاصله درنزدیک میدان ایثار (سنجابی) بود دورمی زند وخودرابه مسکن مهر پارتc می رساند و کیف را سالم ودست نخورده تحویل صاحب آن می دهد و بعد هم خانم کلی دعایش می کندوباخوشحالی تمام مبلغی راتعارف میکند اما بدون هیچ چشم داشتی حتی کرایه آمدن به سرقرار تحویل کیف که حاوی مدارک هویتی ونیز۱۷۴هزارتومان و گوشی هوشمند بود راازاو نمی گیرد.
نام این راننده ی باوجدان وشریف کرمانشاهی عموسلیمان انبارده است، که از ایثارگران وظیفه‌ی زمان جنگ تحمیلی است.
این داستان واقعی راازچندنفرازساکنان مسکن مهرشنیدم وبعد سراغش رفتم، حاضر به مصاحبه نشد.اماچندروززیرنظرش گرفتم وعکس ازاووتاکسی اش هرچند بی کیفیت،گرفتم تاازراننده شریف وظیفه شناس مسیرآزادی_ مسکن مهر دولت آباد کرمانشاه باانتشار در رسانه ی خودودیگردوستان الگویی شریف رابه جامعه بشناسانیم.
امید است مسئولان حمل و نقل درون شهری ،تاکسیرانی وشهرداری قدردان رانندگان مسافربر ی چون عمو«سلیمان انبارده» باشند وازوی تجلیل و قدردانی نمایند.تاعمل نیکویش درجامعه ترویج یابد و الگویی معرفی شود.
رسانه ی مژده خبر به جای تملق از مسئولان بی کفایت ونالایق جامعه ،سعی دارد به مردم ،ورفتارهای نیک همه ی اقشار بپردازد.

  • نویسنده : جعفر جعفری سردبیر مژده خبر
  • منبع خبر : مژده خبر