مژده خبر- عضو کمیسیون امنیت ملی واست خارجی مجلس گفت: خودداری از ورود واکسن‌های آمریکایی به کشور از یک فاجعه امنیتی جلوگیری کردواگر مراقبت نمی کردیم واکسن های آلوده به جای ژاپن در ایران بود

به گزارش خبرنگار مژده خبر، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:  آمریکایی ها همواره به دنبال فرصتی هستند تا علیه ملت های مختلف از روش استفاده کنند و ارسال واکسن های آلوده به ژاپن که موارد فوتی در اثر استفاده از آن نیز ثبت شده یکی از این اقدامات سیاستمداران آمریکایی استاقدام ایران در خودداری از ورود واکسن های آمریکایی به کشور از یک فاجعه امنیتی جلوگیری کرد.

اگر حساسیت جمهوری اسلامی ایران نبود امروز کشور ما نیز درگیر فاجعه ای که در ژاپن به وجود آمده بود

 

  • منبع خبر : مژده خبر