مژده خبر-بیش ازدوماه از شاهکار خدمت رسانی شهرداری منطقه دو کرمانشاه در مسکن مهر دولت آباد درب دوم ورودی آن می گذرد وحاصل آن نفرین ساکنانش به ویژه رانندگان خودروهابه بانیان این شاهکارند. تأسف بار این است که عدم مطالبه گری اهالی مسکن مهر مزید بر علت تداوم این بی خیالی مسئولان شهرداری شده است.ونیز نظارتی برکارشهرداری ازسوی شورای شهر وجود ندارد . امیدواریم اعضای شورای شهر برای رای گیری هم مزاحم مردم دراین مناطق نشوندوازعوام فریبی ووعده های دروغ بپرهیزند. ناگفته نماند شهردار منطقه ۲ کرمانشاه اخیرا مورد تجلیل قرار گرفته است!!!!!!! که جای بسی تأسف دارد.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر