نام ایـــــــــــــران برفراز قله هاســـت مردمش یـــــــادآور خورشید خداست نورافشانی می کـنند بر جــــــهــــــــان هر شعاعش اینچنین است در جـــهان همسایه های غرب خوب بنگــــرنــــــد تاریخ شـــــرق را ورق زنــــــــنـــــــــد ما هم اکنون هر ســــلاحی داریـــــــم زیر زمین کشــوری دیگر داریــــــــــــم پادگانهایی که می بینید شـــــــــمـــــا ظاهر قدرت نمایی بر شماســــــــــــت هر دو گر […]

 

نام ایـــــــــــــران برفراز قله هاســـت
مردمش یـــــــادآور خورشید خداست
نورافشانی می کـنند بر جــــــهــــــــان
هر شعاعش اینچنین است در جـــهان
همسایه های غرب خوب بنگــــرنــــــد
تاریخ شـــــرق را ورق زنــــــــنـــــــــد
ما هم اکنون هر ســــلاحی داریـــــــم
زیر زمین کشــوری دیگر داریــــــــــــم
پادگانهایی که می بینید شـــــــــمـــــا
ظاهر قدرت نمایی بر شماســــــــــــت
هر دو گر روزی کنار هم بایـــــســــتند
دنیا خود گوید اهل جنگ نیســــتــــند
چند ستون این طرف آن طرف‌میبرند
با این کارها زحمت خودبیشتر میکنند
گر هوس جنگ دارید حـــاضریــــــــــم
چون میلیون ها موشک نقطه‌زن‌داریم
ما جواب آن ســــــگ هارا می دهـــــیم
موشک‌به‌سوی اسـراییل می فرستـیـم
کشورهای کوچک ریز و درشت منــطقه
قبل از جنگ بدانید ایران اهل منطـــقه
گر ز مرز منطق کــــــــردیـد عـــــبــــور
می جنگیم مردمی هستیم اهل غـــرور
جای ایستادن نخواهیم گذاشـــــــــــت
موشک آید هر کس هر جا پا گذاشــــت
دستان شیطان بزرگ کــوتاه کنیـــــــــم
هر جا پرچمی بینیم موشک باران کنیم
اسرائیل را زیر پا له می کـــــــنـــــــــیم
کاری‌که‌باصدام‌وسی‌کشورکردیم‌میکنیم
باز هشدار می دهیـــم به همسایــــــگان
گوش ندید به نیرنگ آمریـکائـــــیــــــان
او گر قدرت داشــت می آمد روبــــــــرو
نه کنار ایستاده باشد چون سگان ترسـو
ما گفتیم گر دوست‌داریدمردم‌وکشورتان
دور کنید خود را ز مرزهـــای ایـــــــــران
ما طمع به خاک هیچ‌کشوری نـــــــداریم
گرطمع‌کنندسخت‌ ترین جواب‌ می دهیم
.
شاعر: مجید بختیاری مجد

 

  • منبع خبر : مژده خبر