مژده خبر- انتخابات ...مناظره جنجالی عنوان شعری از شاعر مطرح کشوری استاد مجید بختیاری (مجد) است که با هم می‌خوانیم:

 

انتخــــــــاب کـــــــــن آنکــــــــه در انتصــــــــاب
بـــــــــا خــــــــــــود آورد یــــــــاران انقــــــــلاب
او بـــه یــــاد داشتـــــه باشــــــد چـــــــه کسانی
بودنــــــد و هستنـــــــد یـــــــــاران انقلابــــــــی
از یــــاد نبـــــــــرده باشــــــــد یـــــــاران گذشته
آنان کـــه یادشــــــان است سختـــی‌های گذشته
انتخـــــــــاب کــــــــن آنکــــــــه در جنــــــــــــگ
از بـــــــــرای خــــــــــود نخریدنـــــــد ننـــــــــگ
چــون بــــــا رای مـــــــــردم شـــــــــد رئیــــــس
همچــــــو گذشتگــــــــان نباشـــــد او حریــــص
گرچــــه در بیـــــن رئیســــان خوب هــــم بودند
یا شهیدشدند یا در نبردبا شیطان مغلوب شدند
آنان که شهیـــــد شدند جایشــــــان خالـی است
امــــــا تا ابــــــد نامشــــــــــان باقــــــــــی است
گرچـــــــه مســـــــــدود می‌کردند راهشــــــــــان
اما دســــــــــت می‌یافتند بـــــــه اهدافشـــــــان
با تـــــــلاش خـــــــــــــــــود ره بــــــاز می‌کردند
خود را با زحمــــــت بـــه هـــــــدف می‌رساندند
اما بعضـــــــــی روســـــــــا برعکــــــــــس بودند
آن هــــــا در انتــــــظار هــــر ســــــدی می‌بودند
گاهــــــی خــــــود ســـــــد طرحـــــــی می‌شدند
تا بودجــــــــه‌اش به نفـــــــع خـــــود خرج کنند
هرگـــــــز اجــــــــرا نمی‌شـــــــــــد آن طـــــــرح
طرحـــــــی که برای مــــــردم می‌بـــــــود مطرح
تحریــــــــم سخـــــت می‌کـــــــرد کــــــار مـــــــا
امــــــــــا گاهـــــــی می‌شــــــــد آن گره گشـــــــا
از جوانـــــــان خـــــــود بهـــــــــــره می‌بردیــــم
ضربـــــــه از تحریــــــــم آن ها نمی‌خوردیـــــــم
گرچــــــــه گاهـــــــی عمـــــــری می‌شـــــــد تلف
مــــــــــا سرانجـــــــام می‌رسیدیــــــــم به هدف
الغــــــــرض هوشیـــــــــار و بیــــــــــدار باشیــد
فریــب حرف‌های دکتــــــــر و بیمــــــار نخورید
بعضی ذهن‌هایــــــــــی کـــــه بیمـــــــــار هستند
می‌داننـــــــــد مــــــــــــردم بیــــــــــــدار هستند
توهیــــــــــن جــــــــــواب قیمــــــــــت‌ها نیست
آنکـــه توهیـــــــــن می‌کنـــــد بیمــــــــاری است
مشاورهایـــــــــی بگیریـــــــــــد راستگـــــــــــــو
نه پرتاب کننـــــد هــــر جسمـــــــــی هر ســـــــو
ما که مدعـــی هستیم تمـــدن چند سالــه داریم
نبایــــــد در پخــــش زنـــــده سینه، چاک دهیم
گــــــــر کــــــــــاردی در دســــــــــت می‌داشـــت
ایـــــــــــن مناظـــــــــره تلفاتـــــــی در بر داشت
بارالهــــــــا مـــــا را از دستشــــــان نجــــــات ده
ایــــن افــــــــراد نیستنــــــــد نجــــــــات دهنده

 

شاعر: استاد مجید بختیاری( مجد)

  • منبع خبر : مژده خبر