مژده خبر- مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه ازاجرای135 کیلومترشبکه گذاری درسه ماهه نخست سال1400 توسط شرکت گازاستان کرمانشاه داد.

به گزارش مژده خبر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه: سیروس شهبازی مدیرعامل گازاستان بابیان این مطلب اظهارداشت توسعه گازرسانی درسطح روستاها اولویت کاری مجموعه میباشد. لذا دراین راستا درسه ماهه نخست سال جاری ۱۲۷ کیلومتر شبکه گذاری دربخش روستایی و ۸ کیلومتر آن در راستای تکمیل باقیمانده شبکه داخلی شهری صورت گرفته است.

وی افزود:این میزان ازشبکه گذاری زمینه نصب ۲۱۷۶ انشعاب رادرسطح استان فراهم آورده که ۱۸۳۶ انشعاب در بخش روستایی و۳۴۰ انشعاب در بخش شهری انجام گردیده که زمینه برخورداری ۳۹۲۸ اشتراک جدیددر استان رارقم زده است.

ایشان عنوان نمود:درحال حاضر در استان کرمانشاه ۹۹ % جمعیت شهری با گازرسانی به ۲۹ شهرو ۸۲ % جمعیت روستایی با گازرسانی به ۱۶۹۴ روستا ازنعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند.

شهبازی درادامه بیان داشت:همچنین کارگازرسانی به ۳۱۸ روستای دیگر بعلاوه شهرهای نوسود،ریجاب وشبکه داخلی ازگله با مجموع اعتبار ۴۸۰ میلیاردتومان در دست اقدام می باشد که بااتمام این پروژه هاضریب گازرسانی به روستاهابه۹۴% و درصدنفوذکل استان به ۹۸% خواهدرسید.

 

  • منبع خبر : مژده خبر