مژده خبر- افکار انسان اهمیت بسزایی در زندگی او خواهد داشت در واقع همان گونه قدرت تفکر با وجود منحصر به فرد خود انسان، انسان را از سایر موجودات متمایز می سازد تاثیرات عمیقی نیز روی زندگی او خواهد گذاشت. بر این اساس چگونه درگیر شدن در افکار خود ،چگونگی سازماندهی آنها و غلبه انواع خاصی از افکار بر ذهن فرد مورد توجه روانشناسان است.

این گزارش تکمیل می‌شود..

  • منبع خبر : روزنامه ملت ما، ص ۱۲، شماره ۲۹۰